Privacystatement

Eindhoven Airport biedt een transparant en toegankelijk overzicht van hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan

Op Eindhoven Airport N.V. (‘Eindhoven Airport’) willen wij iedereen zich graag welkom en veilig laten voelen. Het beschermen van jouw privacy is daar een belangrijk onderdeel van. In dit privacy statement bieden wij een transparant en toegankelijk overzicht van hoe Eindhoven Airport met jouw persoonsgegevens omgaat. Hier lees je onder meer welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe lang we deze gegevens bewaren en welke rechten jij kan uitoefenen.

Vaak denken mensen dat wij op Eindhoven Airport meer gegevens over jou verzamelen dan daadwerkelijk het geval is. Op Eindhoven Airport zijn ook andere organisaties gevestigd die jouw persoonsgegevens verwerken, zoals de Koninklijke Marechaussee, de Douane, luchtvaartmaatschappijen en exploitanten van winkels en horeca. Eindhoven Airport heeft in de regel geen toegang tot de persoonsgegevens die zij verwerken. Wil je weten hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan? Kijk dan op de websites van deze organisaties.

In dit privacy statement beschrijven we per dienst of activiteit van Eindhoven Airport welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we met jouw gegevens omgaan. Klik hieronder op de vraag of het onderwerp waar jij meer over wilt weten.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Eindhoven Airport verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Eindhoven Airport een verwerker inschakelt die diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie. We doen dit uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Eindhoven Airport over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten van welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als je deze toestemming intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als we jouw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van de veiligheid op Eindhoven Airport of voor de Belastingdienst.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken. Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Eindhoven Airport. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Eindhoven Airport jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie Heb jij een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze Privacy Officer via privacy@eindhovenairport.nl. Wij doen ons best op tijd op jouw verzoek te reageren.

Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jou vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Vergeet in dat geval niet jouw foto en BSN (rechtsboven en onderaan in de cijferreeks van uw identiteitsbewijs) af te schermen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de site van de Rijksoverheid. Na identificatie zullen wij binnen vier (4) weken beslissen op jouw verzoek, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacy statement en hoe kun je ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Dit privacy statement is van Eindhoven Airport N.V. en heeft betrekking op alle verwerkingen voor diensten of activiteiten van Eindhoven Airport op en rondom de luchthaven. De contactgegevens van Eindhoven Airport zijn:

Luchthavenweg 13 5657 EA Eindhoven Nederland

Contact opnemen met onze Privacy Officer?

Wij hebben een Privacy Officer aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor vragen op het gebied van privacy. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement of over hoe Eindhoven Airport omgaat met persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via privacy@eindhovenairport.nl.

Contact opnemen met onze Data Protection Officer?

Eindhoven Airport is onderdeel van de Royal Schiphol Group. De Data Protection Officer van de Royal Schiphol Group geeft ons advies en houdt toezicht op de naleving van de privacywet- en regelgeving door Eindhoven Airport.

Vragen of verzoeken die bestemd zijn voor de Data Protection Officer kun je mailen naar privacy@eindhovenairport.nl of per post sturen naar ons postadres, ter attentie van de Data Protection Officer. Wij zorgen ervoor dat die vragen of verzoeken terechtkomen bij de Data Protection Officer. Geef bij je verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw vraag of verzoek, zal de DPO je informeren over jouw vraag of de afhandeling van jouw verzoek.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind je de laatste versie van dit privacy statement?

Deze versie is van maart 2023.

Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. Het meest actuele privacy statement vind je op www.eindhovenairport.nl. Wij raden je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.