Onze strategie

Onze visie

Het aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport kwam in 2019 uit op ruim 41 duizend; het aantal passagiers kwam uit op zo'n 6,7 miljoen. Eindhoven Airport streeft naar een breed portfolio van bestemmingen verspreid over (met name) Europa. De ontwikkeling van Eindhoven Airport komt tot stand met draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van het Aldersadvies en de Luchtvaartnota van de regering. Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven op verantwoorde wijze met de economische en toeristische centra in Europa en de rest van de wereld. We zoeken daarbij telkens het evenwicht tussen de toenemende internationale connectiviteit van de regio en de minder gunstige gevolgen daarvan voor de directe omgeving.

Eindhoven Airport voert een geïntegreerd beleid met betrekking tot groei, omgeving en duurzaamheid. Het uitbouwen van inkomsten uit non-aviation activiteiten is een cruciaal onderdeel van het beleid. Safety en security vormen het fundament onder het bedrijf. Zonder fundament geen bouwwerk.

Onze missie

Wij zijn er voor de regio. Eindhoven Airport verbindt Brainport met Europa en de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. Uitgangspunt daarbij is dat dat gebeurt in balans met de omgeving. De luchthaven is onderdeel van het hoogwaardige en cruciale voorzieningenniveau dat past bij de ambities van Brainport Eindhoven. Onze meerwaarde is dat we met onze activiteiten en faciliteiten bijdragen aan de internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid van ons verzorgingsgebied. Mede dankzij de luchthaven is het vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven en voor personen aantrekkelijker. Eindhoven Airport is een luchthaven waar snelheid en beleving de toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport is koploper in haar markt en behoort tot de grootste werkverschaffers in de regio.

Onze kernwaarden

Verantwoordelijk: De veiligheid van onze mensen, onze passagiers/bezoekers en onze omgeving staat voorop. Wij staan voor een transparante organisatie en betrouwbare processen. We zetten ons in voor het verder verduurzamen van onze activiteiten en streven naar een positieve impact op de omgeving.

Verbindend: Gelegen in het hart van Brainport brengen we mensen en organisaties bij elkaar en verbinden we onze regio met economische en toeristische centra in Europa en verder. We voelen ons verbonden met onze omgeving en zoeken de dialoog op over alles wat er leeft en speelt op en rond de luchthaven. Verbonden met collega’s; we bundelen onze krachten, halen het beste in elkaar naar boven en hebben samen plezier in wat we doen.

Slagvaardig: We doen wat we zeggen. We zetten de juiste expertise in en zijn flexibel. We handelen proactief en reageren snel. Ook in de dialoog met de omgeving. We gaan graag concreet aan de slag om zoveel mogelijk aan de diverse belangen tegemoet te komen.

Onze strategie

De strategische focus van Eindhoven Airport lag diverse jaren op groei in aantal vluchten en passagiers. Tegenwoordig kijken we eerst naar wat ontwikkelingen in de luchtvaart en op de luchthaven betekenen voor de maatschappij en de directe omgeving in het bijzonder. Eindhoven Airport kiest onder de noemer 'van kwantiteit naar kwaliteit' voor een integrale benadering van de ontwikkeling van de luchthaven binnen onze regio. Eindhoven beweegt mee met de Brainportregio. We kijken daarbij van 'buiten naar binnen'  eerst de omgeving en de betrokkenen; daarna de luchthaven zelf.

 

In onze herijkte strategie staan vier kwaliteitsdimensies centraal:

Kwaliteit van de participatie: We voeren een dialoog met diverse betrokkenen, van overheid en bedrijven tot aan omwonenden.

Kwaliteit van de gebiedsontwikkeling: Als 'Gateway to Brainport' hebben de infrastructuur rondom- en de bereikbaarheid van Eindhoven Airport (ook met OV) prioriteit. Daarnaast staat een goede gebiedsvisie bovenaan de prioriteitenlijst. 

Kwaliteit van de leefomgeving: We dragen bij aan leefbaarheid, werkgelegenheid en onderwijs. Waar mogelijk beperken we (geluids)hinder en hebben we aandacht voor minder CO2, (ultra)fijnstoffen en stikstof.

Kwaliteit van de luchthaven: We faciliteren de regio met een divers aanbod aan bestemmingen en stimuleren daarmee de connectiviteit van Brainport Eindhoven met Europa en de rest van de wereld. Daarnaast draagt Eindhoven Airport onder meer bij aan schonere en stillere luchtvaart. 

Onze strategische doelstellingen 

Het beleid dat tot 2025 bepalend is voor de kwaliteit van de luchthaven hebben we gebaseerd op vier zogeheten 'radars. Deze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Operational excellence, Infrastructuur en voorzieningen, Mens- en prestatiegerichte organisatie, New business development. 

 

Bijbehorende documenten