Governance

Corporate Governance

Eindhoven Airport N.V. is geen beursgenoteerde onderneming en is wettelijk niet verplicht de Nederlandse Corporate Governance Code toe te passen. Niettemin heeft Eindhoven Airport N.V. besloten de principes van de code grotendeels in te voeren, in navolging van Schiphol Group.

Organisatiestructuur

Eindhoven Airport N.V. staat onder leiding van een tweehoofdige statutaire directie. De Algemeen Directeur van Eindhoven Airport N.V. is per 1 juli 2019 de heer drs. Roel Hellemons. In juli 2017 is mevrouw drs. Mirjam van den Bogaard toegetreden tot de directie in de functie van Chief Operations Officer (COO).

De directie wordt bijgestaan door een aantal stafafdelingen en geeft leiding aan het Leadership Team, dat bestaat uit een Head of Legal & Corporate Affairs, Head of Finance & Procurement, Head of Consumers & Real Estate en Head of Airport Development.

Medezeggenschap

Eindhoven Airport N.V. heeft 75 werknemers in dienst en heeft daarom sinds oktober 2017 een ondernemingsraad.

Corporate Governance Structuur

Eindhoven Airport is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht met een Raad van Commissarissen. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de vennootschap berust bij de directie.

Aandeelhouders

De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Eindhoven Airport N.V. bedraagt EUR 9 miljoen. Het kapitaal is verdeeld in 20 miljoen aandelen van EUR 0,45 (oorspronkelijk HFL 1,00), en wel 10 miljoen gewone aandelen en 10 miljoen cumulatief preferente aandelen. Er zijn in totaal 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven en 5 miljoen cumulatief preferente aandelen. Het totaal geplaatst kapitaal bedraagt EUR 4.537.802,-, waarvan EUR 2.291.590,- is gestort.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. In de vergadering wordt onder andere door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar. Verder wordt een besluit genomen over de bestemming van de winst en wordt het voorstel gedaan tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen en aan de directie ter zake het toezicht op resp. het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar.

Een aantal bepalingen van de Corporate Governance Code valt voor een niet beursgenoteerde onderneming als Eindhoven Airport N.V. niet (zinvol) toe te passen. Gezien het beperkte aantal aandeelhouders (drie) en het niet verhandelbare karakter van de aandelen, worden de agenda, notulen en andere vergaderstukken van de aandeelhoudersvergaderingen in principe niet openbaar gemaakt.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, adviseert en ondersteunt. De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

Ir. Bert van der Els (1954), president commissaris Directeur Nieuwsparrendaal

drs. Arthur Reijnhart (1971) Director Schiphol Commercial

Kjell Kloosterziel (1978) Director Schiphol International

drs. Annemarie Moons (1965) Voorzitter college van bestuur Yuverta

drs. Carlo van Kemenade (1964) CEO & Chairman of the Executive Board bij DLL

Bijbehorende documenten

Directiereglement

Download

Bezoldigingsbeleid

Download

Compliance overzicht

Download

Statuten Eindhoven Airport

Download

Gedragscode

Download

Raad van Commissarissen-reglement

Download