nieuws

07-11-2023

Eindhoven Airport: versneld verduurzamen richting 2030

Deel

Eindhoven Airport heeft een belangrijke rol voor de regio. Met meer dan 80 bestemmingen in voornamelijk Europa geven we invulling aan een belangrijk deel van de mobiliteitsbehoefte in onze regio. Om dit op een verantwoorde wijze te blijven doen, willen en moeten we de (negatieve) impact van vliegverkeer op de lokale leefomgeving en op de planeet aanzienlijk verminderen. We verstevigen daarom onze koers richting 2030 naar een stillere luchthaven met minder CO2-uitstoot: 

  1. 30% minder geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019. We hadden ons al gecommitteerd aan dit doel maar we nemen een aantal acties om dit te versnellen.  

  2. 30% minder CO2-uitstoot door het vliegverkeer in 2030 ten opzichte van 2019. Met dit ambitieuze doel zijn we een koploper in de wereld om de schadelijke impact van vliegen op het klimaat terug te dringen.

Om deze doelen voor 2030 te bereiken, nemen we de volgende (extra) maatregelen: 

  • Vanaf 1 januari 2026 geen (fossiele) privévluchten meer.  

  • In 2026 en 2027 beperking van het aantal vluchten tot maximaal 40.500 per jaar en vanaf 2028 sturing op normen voor geluid in plaats van op aantallen vluchten. 

  • Zo snel mogelijk invoering van de startprocedure met de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving.  

  • Uiterlijk vanaf 2030 alleen nog de nieuwste generatie vliegtuigen toestaan op Eindhoven Airport. 

  • Invoeren hogere bijmengverplichting op Eindhoven Airport voor duurzame vliegtuigbrandstof en een financiële bijdrage van Eindhoven Airport voor luchtvaartmaatschappijen die deze brandstof tanken.  

Roel Hellemons, CEO Eindhoven Airport: “We hadden ons al verbonden aan een flinke geluidsreductie in 2030. Maar alleen geluid terugdringen is niet genoeg. We voelen ons ook verantwoordelijk om de CO2-uitstoot van ons vliegverkeer aanzienlijk te reduceren. Verduurzaming van de luchtvaart binnen Europa is ambitieus en haalbaar. We laten met het nemen van deze extra maatregelen zien dat we echt versnellen.”  

1: Vanaf 1 januari 2026 geen (fossiele) privévluchten meer  

Privévluchten hebben een relatief grote geluid- en CO2-footprint per passagier en voorzien maar in zeer beperkte mate in de mobiliteitsbehoefte van onze regio. Daarom hebben we besloten vanaf 2026 dit type vluchten niet meer toe te staan op Eindhoven Airport. Indien zich mogelijkheden voordoen voor kleine, duurzame luchtvaart (zoals elektrisch vliegen) die van toegevoegde waarde is voor de regio, willen we dat wel faciliteren.  

2. In 2026 en 2027 beperking aantal vluchten tot maximaal 40.500 vluchten per jaar. Vanaf 2028 sturing op normen voor geluid in plaats van op aantallen vluchten  

Het nieuwe sturingsmodel van Pieter van Geel gaat uit van sturing op een vooraf vastgestelde norm voor geluidbelasting door vliegverkeer. Sturing op aantallen vliegbewegingen, zoals dit nu ook nog plaatsvindt, vervalt in dit sturingsmodel. Eindhoven Airport houdt voor de jaren 2026 en 2027 naast sturing op een norm voor geluidbelasting ook nog vast aan sturing op het aantal vliegbewegingen. Door de vrijgekomen capaciteit van de privévluchten niet te benutten voor groot commercieel verkeer, brengen we het aantal vliegbewegingen voor 2026 en 2027 terug van de huidige 41.500 naar 40.500. Een deel van de capaciteit (500 vluchten per jaar) houden we beschikbaar voor maatschappelijk verkeer (bijv. medische vluchten en testvluchten voor kleine duurzame luchtvaart). 

3. Zo snel mogelijk invoering startprocedure met de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving  

Er loopt momenteel een proces in samenspraak met het Luchthaven Eindhoven Overleg om een keuze te maken voor een startprocedure (de manier waarop vliegtuigen starten en klimmen naar vlieghoogte). Die keuze wordt dan vastgelegd in het Luchthavenbesluit Eindhoven. Eindhoven Airport is voorstander van de startprocedure die de minste geluidsoverlast voor de directe omgeving geeft. Wij willen dit zo snel mogelijk invoeren. Wat ons betreft hoeft er niet op het nieuwe Luchthavenbesluit gewacht te worden.    

4. Uiterlijk vanaf 2030 alleen nog de nieuwste generatie vliegtuigen op Eindhoven Airport 

Uiterlijk vanaf 2030 staan we alleen nog de nieuwste generatie toestellen (zoals de Airbus A320 NEO en de Boeing 737 MAX) toe op Eindhoven Airport. Dit betekent uiterlijk vanaf 2030: 100% vlootvernieuwing. Daarmee wordt het doel van 30% geluidreductie in 2030 ten opzichte van 2019 gehaald én wordt tegelijkertijd een afname van CO2-uitstoot bereikt. Het geeft de luchthaven mogelijk ook ontwikkelruimte om de regio nog beter te verbinden. 

5. Invoeren hogere bijmengverplichting op Eindhoven Airport voor duurzame vliegtuigbrandstof en een financiële bijdrage van Eindhoven Airport voor luchtvaartmaatschappijen die deze brandstof tanken  

Het is niet alleen belangrijk om de geluidshinder terug te dringen, CO2-uitstoot verminderen is minstens zo belangrijk. Ons doel van 30% minder CO2-uitstoot in 2030 bereiken we door vlootvernieuwing, door operationele maatregelen (waaronder herziening luchtruim in Europa) en door bijmenging van vliegtuigbrandstof (kerosine) met Sustainable Aviation Fuel (SAF).  

Hoe meer bijmenging met SAF, des te minder CO2-uitstoot plaatsvindt door het vliegverkeer. SAF is echter ca. vier keer zo duur als kerosine. We bereiden een hogere dan de nu (wettelijk) voorziene bijmengverplichting voor op Eindhoven Airport. Bovendien willen we luchtvaartmaatschappijen stimuleren om méér dan 20% van hun op Eindhoven Airport gekochte kerosine bij te mengen. Daarom stellen we jaarlijks een bedrag beschikbaar voor luchtvaartmaatschappijen als tegemoetkoming voor de kosten indien zij extra bijmengen. Voor 2024 is dit bedrag een half miljoen euro.