In de lucht

Als onderdeel van de Royal Schiphol Group zet ook Eindhoven Airport zich in voor verduurzaming van de luchtvaart. Wij geloven dat duurzaam vliegen; met minder uitstoot en dus minder belasting voor het milieu en de leefomgeving- kan. Wij committeren ons aan afspraken hierover en denken mee over innovaties. De luchtvaartsector in Nederland heeft de afspraak gemaakt om te verduurzamen. In 2030 wil de sector de CO₂-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland hebben teruggebracht naar het niveau van 2005. In 2050 is de luchtvaart dan CO₂-neutraal. Belangrijke zaken die hieraan gaan bijdragen zijn biokerosine, hybride en elektrisch vliegen en efficiënter gebruik van het Europese luchtruim. 

Biokerosine: Biokerosine is een belangrijk middel in het verduurzamen van de luchtvaart doordat het de CO₂-uitstoot fors kan reduceren. De Nederlandse luchtvaartsector heeft vastgelegd dat in 2030 minimaal 14 procent van alle kerosine die wordt getankt op Nederlandse luchthavens bestaat uit biokerosine. Eindhoven Airport zorgt er bijvoorbeeld door het aanpassen van tankfaciliteiten op het platform voor dat luchtvaartmaatschappijen dan ook op onze luchthaven duurzame kerosine kunnen tanken. Deze vliegtuigbrandstof kan de uitstoot van vliegtuigen tot wel 80 procent verminderen. De coalitie Clean Skies for Tomorrow (CST), waar Eindhoven Airport (als onderdeel van Royal Schiphol Group) deel van uitmaakt, heeft aan de Europese Commissie gevraagd om in uiterlijk 2025 een Europese bijmengverplichting voor vliegtuigbrandstof in te stellen. CST heeft de wens dat de Europese Commissie de bijmengverplichting aankondigt en dat deze niet later dan 2025 van kracht is. Tot aan 2050 wil CST dat de verplichte bijmengverhouding toeneemt. Volgens Eindhoven Airport is het noodzakelijk dat de productie van biokerosine wordt verhoogd. Een Europese bijmengverplichting bevordert investeringen in deze techniek en voorkomt dat in Europa wordt gekozen voor verschillende, niet afgestemde aanpakken. 

Duurzaamheid verwerkt in tarieven: Verduurzaming is een opgave voor de gehele luchtvaartsector. We doen het samen. Daarom stimuleert Eindhoven Airport luchtvaartmaatschappijen om te vliegen met schonere en stillere vliegtuigen. Luchtvaartmaatschappijen betalen vanaf april 2023 minder aan havengeld als ze op Eindhoven Airport starten/landen met schonere/stillere vliegtuigen. Luchtvaartmaatschappijen betalen meer als ze landen/starten met de meest lawaaiige en meest vervuilende vliegtuigen. Via deze differentiatie in havengelden probeert Eindhoven Airport het gebruik van nieuwere schonere en stillere vliegtuigen en vlootvernieuwing te stimuleren.     

De vaststelling van de haventarieven is wettelijk vastgelegd. Luchtvaartmaatschappijen betalen deze bijdrage om te starten en te landen en voor gebruik van de faciliteiten van de luchthaven. Zo vallen bijvoorbeeld de kosten van security hieronder en andere services voor de reizigers. Voordat de havengelden worden vastgesteld, worden de luchtvaartmaatschappijen die van en naar Eindhoven Airport vliegen geraadpleegd. De havengelden liggen dan vast voor een jaar. 

Lagere havengelden voor schonere/stillere vliegtuigen

Eindhoven Airport werkt samen met haar partners aan verduurzaming van de luchthaven/luchtvaart. Zo is het havengeld lager voor airlines die vliegen met schonere/stillere vliegtuigen. Kijk voor meer informatie de video.

Elektrisch vliegen: Eindhoven Airport gelooft in de doorontwikkeling van innovaties in de luchtvaart. We geloven dat elektrisch vliegen veel kan bijdragen aan terugdringen van CO₂-uitstoot door vliegverkeer. Daarom gaan we samen met Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport testen met elektrisch vliegen. In de proef Power Up leren we ook welke effecten elektrisch vliegen heeft op de luchthaven. De proef wordt ondersteund door Royal Schiphol Group en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Het gaat nog even duren voordat commerciële vluchten met elektrische vliegtuigen worden aangeboden maar er worden stappen gezet. Naar verwachting worden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd. Uit onderzoek van M3 Consultancy blijkt dat in de eerste instantie binnen zo'n 500 kilometer gevlogen kan worden, met de potentie voor afstanden tot 1000 kilometer. Power Up wil in Nederland eerst experimenteren met 4- tot 9-zitters. Op termijn kan met grotere toestellen worden gevlogen en kan een Europees netwerk worden opgezet.

Lees hier meer over de proef Power Up. 

Efficiënter vliegen: Door een gezamenlijk Europees luchtruim te creëren, kan de emissie door het vliegverkeer met tien procent omlaag. Vliegtuigen kunnen dan in een directe lijn vliegen, verbruiken dan minder brandstof en stoten minder uit. Nu gebeurt dat regelmatig niet omdat elk land zijn eigen luchtruim heeft en een nationale luchtverkeersleiding. Eindhoven Airport is als onderdeel van de Schiphol Group dan ook voorstander van zo'n luchtruim. In het Europese project SESAR (Single European Sky) wordt samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Lees hier meer over de voortgang van Single European Sky. 

Klimaatafspraken: Eindhoven Airport schaart zich als onderdeel van de Royal Schiphol Group achter de klimaatafspraken van de luchtvaart die op nationaal, Europees en mondiaal niveau zijn gemaakt. We participeren in de Duurzame Luchtvaarttafel en diverse andere overlegstructuren en overleggen over maatregelen ter verduurzaming van de luchtvaart.  

Ook zijn we betrokken bij het actieplan ‘Slim en Duurzaam’ om de Nederlandse luchtvaart versneld te verduurzamen. Dit actieplan is opgesteld door twintig Nederlandse transportorganisaties en kennisinstellingen. Denk hierbij aan grote namen als de KLM en TU Delft. Doel is om met concrete acties de komende tien jaar gezamenlijk de CO₂-uitstoot vanuit Nederland terug te brengen naar het niveau van 2005. Maatregelen om dat te bereiken zijn bijvoorbeeld het gebruik van biokerosine, efficiënter vliegen en hybride en elektrisch vliegen. In alle gevallen wordt de CO₂-uitstoot verminderd doordat minder fossiele brandstof wordt gebruikt.  

De opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. In het mede daaruit voortgekomen akkoord Duurzame Luchtvaart zijn afspraken gemaakt over het emissievrij maken van de Nederlandse luchtvaart en luchthavens. Het akkoord is definitief geworden met de vaststelling van het kabinet van de Luchtvaartnota 2020-2050.  

Het spreekt voor zich dat ook Eindhoven Airport ervoor zorgt dat de grondgebonden activiteiten en het autoverkeer op/door de luchthaven, de aankomst- en vertrekhal en de gebouwen op de luchthaven emissievrij worden. Eindhoven Airport heeft zich ten doel gesteld om dit in 2030 te bereiken. 

Emissiehandelssysteem: Sinds 2012 geldt het Europese emissiehandelssysteem ook voor airlines. Voor vluchten binnen Europa moeten rechten worden gekocht om emissies uit te stoten. Het Europese luchtvaartnetwerk heeft in december 2020 afgesproken dat alle in- en uitgaande Europese vluchten in 2050 CO₂-neutraal zijn. De Europese luchthavens hebben dit al in 2019 gedaan. Dit doel is in lijn met de ambities van de Europese Unie. Alle partijen in de luchtvaartsector hebben gewerkt aan een routeplan om dit doel samen te gaan halen. 

Royal Schiphol Group heeft zitting in diverse werkgroepen die lange termijn-doelen opstellen voor alle luchthavens wereldwijd. Airport Council International World heeft de leiding over dit traject. Ook werkt ICAO (International Civil Aviation Organization) aan lange termijn doelen voor de hele luchtvaartsector.  

Lees hier het actieplan 'Slim en Duurzaam'. Lees hier over het akkoord Duurzame luchtvaart en lees hier meer over de Duurzame Luchtvaarttafel. Lees hier meer over de afspraken van Europese luchthavens. Lees hier meer over de klimaatafspraken van de ICAO.

Luchtvaartmaatschappijen verduurzamen hun vloot

Luchtvaartmaatschappijen verduurzamen hun vloot. Dat is goed voor het milieu en de leefomgeving. Kijk voor meer informatie de video.

Maatregelen luchtvaartmaatschappijen: Een belangrijk middel om de uitstoot te verminderen, is het gebruik van vliegtuigen die zuiniger zijn en minder emissies uitstoten. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen kiezen hiervoor. Ook luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Eindhoven Airport hebben nieuwe en schonere vliegtuigen in hun vloot opgenomen. Daarnaast zijn steeds meer toestellen uitgerust met de laatste technologie zoals winglets die zorgen voor een lager brandstofverbruik en dus minder CO₂-uitstoot.  

Maar luchtvaartmaatschappijen doen meer. Zo wordt de baan bij landingen op een manier benaderd waarbij minder motorkracht en dus minder brandstof nodig zijn.         

Ook het verlagen van het gewicht van en in het vliegtuig draagt bij aan lagere emissies. In de nieuwste toestellen zijn de vliegtuigstoelen lichter. Ook wordt gewicht bespaard door bijvoorbeeld minder verpakkingsmateriaal aan boord en lichtere servicetrolleys. Er wordt minder afval geproduceerd bijvoorbeeld door meer te recyclen.   

Verder hebben veel luchtvaartmaatschappijen een CO₂-compensatieprogramma. Hiermee kunnen reizigers hun CO₂-uitstoot compenseren door een financiële bijdrage te leveren aan dit programma. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het planten van bomen of het investeren in duurzame energieprojecten.

Bestrijden handel in mensen, planten en dieren: Royal Schiphol Group en daarmee ook Eindhoven Airport zet zich actief in om mensenhandel via de luchthaven aan te pakken. We zijn ook alert op het ontstaan van handel in beschermde planten en dieren. Er wordt met nationale en internationale partners samengewerkt om mensenhandel aan te pakken. Dit is hard nodig. Want helaas is gebleken dat de luchtvaart regelmatig direct of indirect voor deze illegale handel wordt gebruikt.  

Ook werken private en publieke partijen actief samen bij het delen van informatie over ondermijning en stemmen daarbij samen af over te nemen maatregelen. Het door de Marechaussee opgestelde ondermijningsbeeld dient hiervoor als basis.