EA Impact Fonds steunt lokale initiatieven

Het EA Impact Fonds van Eindhoven Airport geeft financiële steun aan inwoners, organisaties en stichtingen die zich met initiatieven inzetten op het versterken van verbinding in een gemeente. Een inwoner, organisatie of stichting kan eenmalig maximaal 1.000 euro uit het fonds ontvangen. Het initiatief van de aanvrager moet plaatsvinden in 2024. Eindhoven Airport start met het EA Impact Fonds vanuit haar binding met en maatschappelijke betrokkenheid bij de inwoners van Eindhoven en de regio.  

De éénmalige donatie uit het EA Impact Fonds is bedoeld voor inwoners/organisaties/stichtingen uit Eindhoven of een van de omliggende gemeenten (Oirschot, Best, Son en Breugel, Laarbeek, Helmond, Deurne, Asten, Someren, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel - de Mierden, Nuenen, Waalre en Veldhoven).

Aanvragen

Het aanvraagformulier vul je in als je in aanmerking wilt komen voor een eenmalige donatie uit het EA Impact Fonds. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina. Indienen kan alleen via het aanvraagformulier. 

We behandelen 3 keer per jaar de aanvragen, namelijk op: 

  • 1 maart 

  • 1 juni 

  • 1 oktober 

Uiterlijk vier weken na de sluitingsdatum laten we je weten of je wel of niet een bijdrage ontvangt vanuit het EA Impactfonds. Let er goed op dat je de donatieaanvraag vóór de aangegeven sluitingsdatum indient en dat je initiatief niet eerder dan vier weken na die datum begint. 

Per ronde zal er bij het toekennen van de donaties gekeken worden naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de initiatieven op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie. Het is van belang dat het initiatief een verbindend element bevat. 

Voorwaarden 2024 

Algemeen 

Het EA Impact Fonds ondersteunt maatschappelijke initiatieven waarin ontmoetingen en verbindingen centraal staan. 

Het betreft een eenmalige donatie naar aanleiding van het aangegeven benodigde bedrag (maximaal bedrag €1,000 euro). Graag in de aanvraag een specificatie van de kosten en een zo concreet mogelijke beschrijving van de besteding.  

Het initiatief vindt plaats binnen een half jaar na de toekenning van de donatie. 

Na realisatie van het ingediende initiatief verstuurt de aanvrager een verantwoording in de vorm van documenten zoals foto’s, uitnodigingen en/of artikelen in de media over het gehouden initiatief. En daarnaast een factuur voor het toegewezen bedrag.  

Na realisatie van het ingediende initiatief conform aanvraag en aanlevering van de relevante documenten en factuur zal het toegewezen bedrag gedoneerd worden. Indien het initiatief op een andere wijze dan omschreven in de aanvraag wordt gerealiseerd, heeft aanvrager geen recht op een donatie van Eindhoven Airport N.V.  

In uitzondering op het bovenstaande geldt dat indien een initiatief uitsluitend gerealiseerd kan worden door een voorafgaande donatie, de aanvrager dit bij het indienen van het initiatief schriftelijk kenbaar dient te maken met vermelding van een goede onderbouwing. Op basis van de onderbouwing die aanvrager indient, beoordeelt Eindhoven Airport N.V. of een donatie voorafgaand aan de realisatie van het initiatief kan worden toegekend. 

De aanvrager mag niet eerder in het lopende of afgelopen drie kalenderjaren al een donatie van Eindhoven Airport N.V. voor een initiatief hebben ontvangen. 

Eindhoven Airport N.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds – zonder voorafgaande kennisgeving – te wijzigen. Bij een eventuele wijziging van de voorwaarden heeft de aanvrager geen aanspraak op enige (schade)vergoeding.  

Eindhoven Airport N.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgave van redenen, aanvragers uit te sluiten van het ontvangen van een donatie, indien Eindhoven Airport N.V. eventueel misbruik van de aangevraagde donatie vermoed, dan wel indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen.  

De aanvrager(s) is/zijn 18 jaar of ouder. 

Overig  

Indien (de organisatie van) aanvrager btw-plichtig is, wordt de donatie geacht inclusief btw te zijn.  

Eindhoven Airport N.V. heeft het recht op alle mogelijke manieren die Eindhoven Airport N.V. geëigend acht te publiceren over het initiatief waaraan zij met het EA Impact Fonds heeft bijgedragen.  

Eindhoven Airport N.V., Impact Team, besluit omtrent de aanvraag. Over het besluit wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd. Eventuele klachten kunnen kenbaar gemaakt worden aan Communications@eindhovenairport.nl

Privacy 

Eindhoven Airport N.V. gevestigd aan de Luchthavenweg 13, 5657 EA te Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Alle persoonsgegevens die door Eindhoven Airport N.V. worden verkregen, worden in overeenstemming met de AVG verwerkt en niet met derden gedeeld. Eindhoven Airport N.V. is gerechtigd de door aanvrager aangeleverde foto-, tekst- en beeldmateriaal onbeperkt te gebruiken en vermenigvuldigen voor publicatie- en promotiedoeleinden ten behoeve van het EA Impact Fonds. Eindhoven Airport N.V. verwerkt de persoonsgegevens die gevraagd worden in het aanvraagformulier om aanvragen te kunnen verwerken en om na toewijzing van de donatie de uitbetaling te kunnen doen. Persoonsgegevens van afgewezen aanvragers worden niet langer dan twee maanden na toewijzing van de donatie bewaard. Persoonsgegevens van de aanvrager aan wie de donatie is toegewezen, worden maximaal 7 jaar na donatie bewaard om te voldoen aan de financiële en fiscale bewaarplicht van Eindhoven Airport N.V. In het Privacy Statement – Algemeen is meer te lezen over hoe Eindhoven Airport N.V. met persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten zijn. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

Op 28 november, wereldwijd Giving Tuesday 2023, waren 11 regionale stichtingen en organisaties te gast bij Eindhoven Airport. In het Business Centre van de luchthaven kwamen ze bijeen in het kader van het Eindhoven Airport Impact Fonds. Dit fonds ondersteunt initiatieven uit de regio die mensen tot elkaar brengt. De aanwezige partijen ontvingen dit jaar elk tot duizend euro als steuntje in de rug om hun doelstellingen een stapje dichterbij te brengen.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Stichting Comité Open Monumentendag Oirschot, voetbalvereniging DBS uit Eindhoven, het Bladelse Podium 10, buurtvereniging Batadorp uit Best, de carnavalsvereniging Oostelbeers, Stichting Bibberblues uit Eersel, Triatlon Het Groene Woud in Oirschot, de kindervakantieweek Meerhoven, Stichting de Witte Raaf/Saam uit Eindhoven, Stichting Cultuur Casteren en Sterk voor Matchis uit Eindhoven.

In totaal ondersteunde de luchthaven 17 projecten. De andere begunstigden waren Theater ’t Ros uit Knegsel, Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, vakantiejeugdwerk Oostelbeers, Dorpsinitiatief Borkel & Schaft en de Eindhoven Maatjes.

Het is het tweede jaar dat de Eindhovense luchthaven activiteiten bevordert die mensen op lokaal niveau met elkaar verbindt. Verbinding tussen mensen stimuleren is het hoofddoel van het Impact Fonds.

Bijbehorende documenten

  • formulier

Aanvraagformulier donatie EA Impact Fonds

Download