Actief sturen op de verbetering van luchtkwaliteit

Elektrificatie

In stappen vervangen we de apparaten die we op het platform gebruiken. Generatoren en voertuigen op brandstof worden vervangen door elektrische alternatieven zodat de uitstoot op het platform uiterlijk in 2030 nul bedraagt. De proef met de luchtvaartmaatschappijen om met gereduceerd vermogen te taxiën zal ons ook  inzicht geven in de reductie van uitstoot naast geluid.

Ultrafijnstof

Met TNO zijn we een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van ultrafijnstof op het platform van de luchthaven. Op basis van die gegevens kunnen we beoordelen of en hoe verbeteringen mogelijk zijn. Doordat ultrafijnstof nog een relatief nieuw thema is, ontbreekt het nog aan wettelijke of gezondheidskundig onderbouwde grenswaarden; er zijn wel advieswaarden voor blootstelling. Eindhoven Airport vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de concentraties ultrafijnstof op het platform. Daarom zijn metingen uitgevoerd op het platform.

TNO deed in opdracht van Eindhoven Airport van 7 april tot 9 mei 2022 metingen naar de concentraties ultrafijnstof op het platform. Daaruit blijkt onder andere dat de 8-uursgemiddelden voor een deel van de tijd boven de nano-referentiewaarden van het RIVM van 50.000 deeltjes per kubieke centimeter liggen. TNO adviseerde de luchthaven om een blootstellingsonderzoek te doen.

Lees onderstaand het onderzoeksrapport van TNO naar de concentraties ultrafijnstof op het platform.

Op advies van TNO heeft Eindhoven Airport tussen 1 mei en 30 juni 2023 TNO blootstellingsmetingen laten doen om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid ultrafijnstof waaraan medewerkers op het platform worden blootgesteld. Er zijn na overleg met TNO en na inventarisatie bij alle partnerbedrijven blootstellingsmetingen gedaan onder vier representatieve functiegroepen. Uit het blootstellingsonderzoek blijkt dat, berekend over een 8-uursgemiddelde, enkele functiegroepen boven de referentiewaarde van 50.000 deeltjes per kubieke centimeter uitkomen. Naar aanleiding van de uitkomsten heeft Eindhoven Airport met haar operationele partners gesproken over (aanvullende) maatregelen om de uitstoot van en de blootstelling aan ultrafijnstof te verlagen.

Het voornemen is om in 2026 een herhaling te doen van het blootstellingsonderzoek om het effect van de te nemen maatregelen te meten.

Lees onderstaand het onderzoeksrapport van TNO naar de blootstelling van ultrafijnstof op het platform.

De luchthaven maakt zich al langer op diverse manieren sterk voor het reduceren van uitstoot. Zo stimuleert Eindhoven Airport onder andere vlootvernieuwing via verlaging van de Landing & Take-Off Charges vanaf april 2023. Daarnaast zijn vanaf 2030 alleen de nieuwste generatie (schonere en stillere) vliegtuigen nog welkom op Eindhoven Airport. Ook wordt al het diesel-aangedreven materieel en equipment voor uiterlijk 2030 geëlektrificeerd. Op dit moment is al meer dan de helft van het platformequipment elektrisch. Enkele extra aanvullende maatregelen waarnaar wordt gekeken om de uitstoot en de blootstelling aan ultrafijnstof te verlagen zijn; roetfilters bij GPU’s, andere pushbackposities, sturen op minder APU-gebruik en duurzamer taxiën van toestellen, gebruik van andere brandstoffen, ventilatiesystemen in gebouwen, werkroosters en persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers. De relevante maatregelen worden zo snel als mogelijk uitgevoerd.  

Klik hier voor een toelichting van TNO op ultrafijnstof.

Bijbehorende documenten

  • TNO-rapport

TNO rapport concentratie ultrafijnstof

Download

TNO rapport blootstelling ultrafijnstof

Download