Omgeving en leefbaarheid

Met het oog op het verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven heeft de focus van Eindhoven Airport de afgelopen jaren vooral gelegen op het beperken van hinder als gevolg van vliegtuiglawaai en het vergroten van de transparantie over het vliegverkeer (onder meer via www.samenopdehoogte.nl). Hier blijven we actief op inzetten. Hinderbeperking is geen eenmalig project maar een thema dat onze voortdurende aandacht heeft. We zijn ons ervan bewust dat hinder als gevolg van vliegtuiggeluid niet is te voorkomen. Door informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, bezoeken aan en gesprekken met omwonenden en belangengroeperingen proberen we in dialoog met onze omgeving te komen tot optimalisatie van het gebruik van de luchthaveninfrastructuur en de vliegroutes.