Corporate Governance

Eindhoven Airport NV is geen beursgenoteerde onderneming en is wettelijk niet verplicht de Nederlandse Corporate Governance Code toe te passen. Niettemin heeft Eindhoven Airport NV besloten de principes van de code grotendeels in te voeren, in navolging van Schiphol Group.

Corporate Governance Structuur

Eindhoven Airport is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht met een Raad van Commissarissen. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de vennootschap berust bij de directie.

Corporate Governance code

In 2007 is besloten om de statuten en reglementen te laten voldoen aan de huidige normen voor een goede governance structuur. Bij de aanpassing van de statuten en het opstellen van de nieuwe reglementen voor directie en Raad van Commissarissen heeft de Code Tabaksblat als uitgangspunt gediend. Tevens is tot een statutenwijziging besloten omdat de vorige statuten niet meer in overeenstemming waren met de praktijk ten aanzien van de winstuitkering. Voor het overige zijn in de statutenwijziging alle wetswijzigingen verwerkt die sinds de totstandkoming van de vorige statuten hebben plaatsgevonden. Ook zijn bepalingen die in strijd waren met de wet, aangepast. In oktober 2010 zijn de reglementen voor directie en Raad van Commissarissen aangepast aan de herziene Corporate Governance Code 2008.

Reglement Raad van Commissarissen

Bij dit reglement is een zogenaamde 'pas toe of leg uit'-bijlage opgenomen, waarin wordt uiteengezet hoe de Corporate Governance Code 2008 is geïmplementeerd. Vanwege de omvang van de organisatie heeft de Raad van Commissarissen ervoor gekozen om geen commissies in te stellen. De taken van de diverse commissies worden door de voltallige raad uitgevoerd.

Klik hier voor het bezoldigingsbeleid van de directie van Eindhoven Airport NV, zoals dat is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op 14 mei 2007. De bezoldiging van de directie wordt jaarlijks openbaar gemaakt in het jaarverslag.

Reglement Directie

Ook bij dit reglement is een zogenaamde 'pas toe of leg uit'-bijlage opgenomen, waarin wordt uiteengezet hoe de Corporate Governance Code 2008 is geïmplementeerd. De aandeelhouders zijn bevoegd leden van de directie te benoemen, te schorsen of te ontslaan. De algemeen directeur is per 1 oktober 2008 de heer drs J.E. Meijs.

Aandeelhouders

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. In de vergadering wordt onder andere door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar; een besluit genomen met betrekking tot de bestemming van de winst; en het voorstel gedaan tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen en aan de directie ter zake van het toezicht op resp. het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar.

Een aantal bepalingen van de Corporate Governance Code valt voor een niet beursgenoteerde onderneming als Eindhoven Airport NV niet (zinvol) toe te passen. Het betreft hier onder andere bepaalde principes en bepalingen van artikel IV (de algemene vergadering van aandeelhouders). Gezien het beperkte aantal aandeelhouders (drie) en het niet verhandelbare karakter van de aandelen, worden de agenda, notulen en andere vergaderstukken van de aandeelhoudersvergaderingen normaliter niet openbaar gemaakt.

Medezeggenschap

Eindhoven Airport NV heeft minder dan 50 werknemers in dienst en is daarom niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De medezeggenschap is geregeld in een Personeelsvertegenwoordiging. De PVT heeft de volgende (wettelijke) bevoegdheden:

Verplichting tot overleg tenminste twee maal per kalenderjaar; bespreking van aangelegenheden de onderneming betreffende. Ieder mag onderwerpen aandragen (initiatiefrecht).
Bespreking algemene gang van zaken (werkzaamheden en resultaten), schriftelijk of mondeling, tenminste eenmaal per jaar.
Adviesrecht over elk voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van arbeidsplaatsen, een belangrijke verandering van de arbeid, arbeidsvoorwaarden (tenzij bij cao geregeld), arbeidsomstandigheden. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijk invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Bijbehorende documenten