Corporate Governance

Eindhoven Airport NV is geen beursgenoteerde onderneming en is wettelijk niet verplicht de Nederlandse Corporate Governance Code toe te passen. Niettemin heeft Eindhoven Airport NV besloten de principes van de code grotendeels in te voeren, in navolging van Schiphol Group.

Organisatiestructuur

Eindhoven Airport N.V. staat onder leiding van een tweehoofdige statutaire directie.

De Algemeen Directeur van Eindhoven Airport N.V. is per 1 oktober 2008 de heer drs J.E. Meijs. En vanaf juli 2017 is mevrouw drs. M.P.J. van den Bogaard toegetreden tot de directie in de functie van Chief Operations Officer (COO).

De directie wordt bijgestaan door een aantal stafafdelingen en geeft leiding aan het Managementteam, dat bestaat uit een hoofd Commerciële zaken en een hoofd Financiële zaken & ICT.

Medezeggenschap

Eindhoven Airport NV heeft meer dan 50 werknemers in dienst en heeft daarom sinds oktober 2017 een ondernemingsraad.

Corporate Governance Structuur

Eindhoven Airport is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht met een Raad van Commissarissen. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de vennootschap berust bij de directie.

Aandeelhouders

De aandelen van Eindhoven Airport NV zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Eindhoven Airport NV bedraagt EUR 9 miljoen. Het kapitaal is verdeeld in 20 miljoen aandelen van EUR 0,45 (oorspronkelijk HFL 1,00), en wel 10 miljoen gewone aandelen en 10 miljoen cumulatief preferente aandelen. Er zijn in totaal 5 miljoen gewone aandelen uitgegeven en 5 miljoen cumulatief preferente aandelen. Het totaal geplaatst kapitaal bedraagt EUR 4.537.802,-, waarvan EUR 2.291.590,- is gestort.

Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. In de vergadering wordt onder andere door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar; een besluit genomen met betrekking tot de bestemming van de winst; en het voorstel gedaan tot verlening van decharge aan de Raad van Commissarissen en aan de directie ter zake van het toezicht op resp. het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar.

Een aantal bepalingen van de Corporate Governance Code valt voor een niet beursgenoteerde onderneming als Eindhoven Airport NV niet (zinvol) toe te passen. Gezien het beperkte aantal aandeelhouders (drie) en het niet verhandelbare karakter van de aandelen, worden de agenda, notulen en andere vergaderstukken van de aandeelhoudersvergaderingen in principe niet openbaar gemaakt.

Reglement Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op, adviseert, ondersteunt en benoemt de directie. De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

Ir. L.J.T. (Bert) van der Els (1954), president-commissaris                                                                                                                              Bestuurder, voormalig directeur en CEO van Heijmans NV

J.W. Weissink MBA (1965)  
Directeur Schiphol Real Estate B.V.         

drs. B.I. Otto (1963)
Executive Vice President & Chief Operations Officer Schiphol Group

drs. P.L.A. Rüpp (1957)
Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool

drs. C.G.M.Van Kemenade (1964)
Directievoorzitter van Obvion N.V.

 

Bijbehorende documenten