Corporate Responsibility

Algemeen

In balans met de omgeving
Eindhoven Airport speelt een belangrijke rol in het voorzien van de groeiende behoefte aan luchtvervoer. De samenleving hecht echter steeds meer belang aan een groene omgeving en schonere lucht.

Eindhoven Airport streeft bij haar groei als internationale luchthaven naar een exploitatie en ontwikkeling die afgestemd zijn op de belangen van alle betrokkenen, met inachtneming van ruimtelijke milieutechnische kwaliteit van de omgeving. Enerzijds de belangen van internationale klanten en anderzijds de belangen van omwonenden in de omgeving van de luchthaven. Een open communicatie hierin draagt bij aan wederzijds begrip voor elkaars belangen en mogelijkheden en is daarmee de eerste stap naar een goede samenwerking.

Beleidsverklaring
Eindhoven Airport N.V. hecht belang aan een goede samenleving en daar is aandacht voor milieu een belangrijk onderdeel van.

Klik hier voor de beleidsverklaring.

Milieu

Milieumanagementsysteem
Eindhoven Airport N.V. kent een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de norm NEN 14001:2004. In het kader van de continue verbetering en het blijven toetsten van het eigen milieumanagementsysteem, vindt jaarlijks een interne en externe audit plaats.

Klik hier voor de milieuvoorwaarden.

Lucht
Door TNO zijn reeds enkele rapportages gemaakt over emissies. Hieruit blijkt dat de emissies van de luchthaven relatief laag zijn. Deze emissies worden enerzijds veroorzaakt door de vliegbewegingen en anderzijds de vliegtuigafhandeling.

Het grootste aantal vliegbewegingen op Eindhoven Airport worden uitgevoerd met zogenaamde ‘Hoofdstuk 4’-vliegtuigen. Deze vliegtuigen zijn voorzien van moderne motoren die minder geluid produceren. Door deze moderne techniek is er ook minder vervuiling van de lucht.

Bodem
Eindhoven Airport heeft een bodembeheersplan dat is opgezet om de risico’s op bodemverontreiniging door bedrijfsactiviteiten te kunnen beperken te beheersen.

Afval
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de integrale afvalbehandeling bij de gebruikers van de luchthaven goed verzorgd is. Om de inzameling en afvoer van de afvalstromen goed te kunnen blijven monitoren heeft Eindhoven Airport een milieupark naast de terminal ingericht. Het park bestaat uit een perscontainer voor restafval, ondergrondse glas-, papier-, en plasticcontainers en specifieke voedselcontainers voor de horeca en douane.

Energie & Water
Om het energiegebruik in de terminal zo beperkt mogelijk te maken zijn diverse investeringen gedaan zoals o.a.:

 • Gebouwbeheerssysteem
  Dit systeem maakt het mogelijk energie- en waterverbruik te monitoren en daar waar nodig aanpassingen te doen.
 • Koude- en warmteopslag
  Voor de klimaatbeheersing van de terminal is een warmte- en koudeopslag (WKO) gerealiseerd. Het water wordt op een diepte van 65 meter onttrokken en via een warmtewisselaar en warmtepomp gekoppeld aan de vloerverwarming in de terminal. Vervolgens wordt het verwarmde water opgeslagen op een diepte van 65 meter. In de zomermaanden voorziet deze voorziening voor de benodigde koeling. De grondwateronttrekking is minimaal doordat het water weer wordt opgevangen.
 • Grijswatercircuit
  Op het luchthaventerrein is een buffer gerealiseerd voor opgevangen regenwater. Het stelsel is zo uitgevoerd dat het water in de ondergrondse berging ook wordt benut voor het doorspoelen van toiletten en urinoirs (grijs water).
 • Isolatieglas HR++ in de terminal.
  Dit type glas levert veel energiebesparing op en isoleert beter dan normaal dubbel glas.
 • LED  verlichting
  De standaard verlichting in armaturen nooduitgang, bebording en parkeerterrein P5 is vervangen door LED verlichting. In de vertreklounge en aankomsthal is gekozen van daglichtafhankelijke verlichting. Daarnaast is aanwezigheidsdetectie geplaatst in de kantoren en terminal.

Milieuvergunningen

Geluid

Geluidmeetpalen

Geluid is één van de belangrijkste milieuaspecten op de luchthaven. Ten behoeve van het monitoren van geluid zijn er negen geluidmeetpalen geplaatst in de omgeving van het vliegveld. Deze palen meten continu geluid. De geluidmeetpalen sturen dagelijks de meetgegevens naar het registratiesysteem ANOMS (zie onder) om daarna gelinkt te worden met de vluchtgegevens van het civiele vliegverkeer.

Airport Noise and Operations Monitoring System (ANOMS)

In het luchtruim rond het vliegveld Eindhoven bevinden zich naderings- en vertrekroutes die door het reguliere vliegverkeer gevlogen dienen te worden. Bij het bepalen van die routes is rekening gehouden met de ligging van de woongebieden, die zoveel mogelijk gemeden worden met het oog op hinderbeperking. Om te kunnen vaststellen wat de daadwerkelijke gevlogen routes en de daarbij behorende hoogtes zijn, heeft Eindhoven Airport een Airport Noise and Operations Monitoring System (ANOMS).

Dit systeem functioneert op basis van vluchtgegevens en radarbeelden. Het systeem is in staat de actuele situatie van het luchtruim boven Eindhoven weer te geven, een specifieke situatie op een later tijdstip te herspelen en te analyseren, gegevens te koppelen en ten slotte rapporten te genereren.

Van de vluchten die binnen het verkeersleidinggebied Eindhoven vallen, worden in ANOMS onder andere de route, hoogte en vliegtuig identiteitsgegevens opgeslagen. Bij vragen of klachten kunnen deze opgeslagen gegevens uit het systeem opgevraagd worden om zo een duidelijker beeld te krijgen van wat er zich in de lucht heeft afgespeeld.

Het ANOMS systeem is d.m.v. de module WebTrak gekoppeld aan de website samenopdehoogte.nl.

Samen op de Hoogte

De website samenopdehoogte.nl is een initiatief van de Alderstafel Eindhoven. Dit is het overlegorgaan voor de toekomst van Eindhoven Airport. Regionale en lokale bestuurders, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van IenM, de luchtvaartsector, verschillende belangenorganisaties en omwonenden nemen deel aan de Alderstafel.

U vindt er alle belangrijke informatie over het burgervliegverkeer. Transparant, snel en gemakkelijk. Kom bijvoorbeeld te weten waar de luchthaven voor wordt gebruikt, ontdek wat de regelingen voor u betekenen of zie precies hoe vaak er civiele vluchten passeren boven uw woonomgeving. Op deze website is geen informatie beschikbaar over militair vliegverkeer.

Voor meer informatie: http://samenopdehoogte.nl/

Vraag of melding indienen over vliegverkeer

Via de website samenopdehoogte.nl  kunt u een melding indienen over een specifiek civiel vliegtuig of over hinder door vliegverkeer op een bepaald tijdstip door middel van het invullen van het meldingsformulier. http://samenopdehoogte.nl/vraag-melding-indienen

Het telefonische meldpunt voor overlast door vliegverkeer op Eindhoven, is bereikbaar op telefoonnummer: 31 (0)40 289 61 33 of +31 (0)40 289 61 44.

 

Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM)
Voor de vliegbasis Eindhoven is een commissie van Overleg en Voorlichting inzake Milieuhygiëne ingesteld.

In de commissie zitten bestuurlijke vertegenwoordigers en burgers die door de gemeentebesturen zijn aangewezen, uit de gemeenten Eindhoven, Best, Eersel, Oirschot en Veldhoven. Verder vertegenwoordigers van Eindhoven Airport, de luchtvaartmaatschappijen, de Brabantse Milieufederatie en van de ministeries IenM en Defensie. Voorzitter is de gedeputeerde voor milieuzaken van de provincie Noord-Brabant.

De taak van de commissie omvat:
Erop toezien dat de Vliegbasis Eindhoven niet meer geluidsbelasting veroorzaakt dan volgens de wettelijk vastgestelde geluidszone is toegestaan.
De Staatssecretaris van Defensie en andere instanties gevraagd en ongevraagd adviseren over mogelijkheden om de geluidshinder te beperken o.a. naar aanleiding van klachten.
Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten en externe veiligheid als gevolg van het gebruik van de vliegbasis door zowel militair als civiel vliegverkeer.
Het voeren van overleg over maatregelen of voorschriften ter bespreking van de geluidshinder, externe veiligheid en burgermedegebruik.

De COVM vergadert vier maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. De data waarop de COVM vergaderingen worden gehouden, worden vooraf bekendgemaakt in lokale huis-aan-huisbladen. Secretariaat COVM: Postbus 412, 5000 AK Tilburg.

Duurzaamheid & innovatie

AIRPORT CARBON ACCREDITATION

Eindhoven Airport heeft de wens uitgesproken om op het gebied van duurzaamheid tot de leidende luchthavens van Europa te behoren. Dit is vertaald in een concrete doelstelling om voor 2015 het hoogste level van de Airport Carbon Accreditation van ACI EUROPE op het gebied van CO2 reductie binnen te halen, namelijk die van “ Neutrality”, oftewel  CO2 neutraal.

Airport Carbon Accreditation is onafhankelijk en onder toezicht van WSP Environment & Energy, een international adviesbureau aangewezen door ACI EUROPE om de accreditatie criteria voor airports op jaarlijkse basis af te dwingen De administratie wordt gecontroleerd door een adviesbestuur. Luchthavens moeten een onafhankelijk geverifieerde CO2-footprint hebben overeenkomstige ISO14064 (Greenhouse Gas Accounting). Het bewijs hiervan moet worden geleverd aan het adviesbestuur, samen met alle vorderingen inzake CO2 managementprocessen, die ook weer onafhankelijk moeten worden geverifieerd.

Erkenning van deze inspanningen worden verzekerd door vier niveaus (levels) van accreditatie. Het stap voor stap proces moedigt luchthavens aan om hun emissie te reduceren en het uiteindelijke doel te behalen: een CO2 neutrale luchthaven. De vier levels van erkenning zijn: Mapping, Reduction, Optimisation en Neutrality.

Level 1: Mapping vereist:

 • Bepaling emissiebronnen binnen de operationele grenzen van de luchthaven waarover de luchthaven zelf de controle heeft.
 • Berekening van de jaarlijkse CO2 emissie.
 • Een CO2 footprint.
 • Een derde partij om de CO2 footprint te verifiëren.

Level 2: Reduction vereist:

 • Voldoen aan de eisen van level 1: Mapping.
 • Leveren van bewijs van effectieve CO2 management procedures.
 • Aantonen dat reductietargets zijn gehaald.

Level 3: Optimisation vereist:

 • Voldoen aan de eisen van level 1: Mapping en level 2: Reduction.
 • De CO2 footprint uitbreiden met jaarlijkse emissies van partijen op en ronde de luchthaven.
 • Betrokkenheid van deze partijen.

Level 3+: Neutrality vereist:

 • Voldoen aan de eisen van level 1: Mapping, level 2: Reduction en level 3: Optimisation.
 • Compensatie van restemissies binnen de operationele grenzen van de luchthaven waarover de luchthaven zelf de controle heeft (Control) om een CO2 neutrale luchthaven te bereiken.

Voor meer informatie:  http://www.airportcarbonaccreditation.org/

Innovatie
Eén van de tien ijkpunten die aan het Aldersadvies Eindhoven ten grondslag liggen, is het aanwenden van de economische en innovatieve kracht van het Brabantse bedrijfsleven en de Brabantse kennisindustrie om de duurzaamheidontwikkeling van Eindhoven Airport inhoud en vaart te geven. Stichting Brainport heeft hierin een leidende functie. Eindhoven Airport heeft zich uitgesproken voor een actieve participatie in deze zgn. innovatieclusters en zal de  luchthaven openstellen voor ontwikkeling en toepassing van innovaties die vanuit de clusters tot ontwikkeling worden gebracht en die passen binnen de ambitie rond dit thema.

D-AIR
D-AIR is een kennisuitwisselingsproject op het gebied van energie en duurzaam transport. D-AIR verenigt 10 regio’s met 14 projectpartners, bestaande uit publieke organisaties en luchthavens, allemaal met duidelijke ambities om de CO2 emissies, gekoppeld aan de luchthavenactiviteiten, significant te reduceren. Eindhoven Airport is een van 14 partners in het project.

D-AIR levert een belangrijke bijdrage aan het omzetten van luchthavens in ecologische duurzame vervoersknooppunten. Het gaat over twee belangrijke elementen van de exploitatie van luchthavens die tevens kunnen vallen onder de verantwoordelijkheid van overheid en publieke organisaties: CO2 neutraliteit van luchthavenactiviteiten en een duurzame transportverbinding van en naar de luchthaven. Het project besteedt daarnaast bijzondere aandacht aan het optimaliseren van de betrokkenheid van het bedrijfsleven en de R&D instellingen en tevens aan nieuwe innovatieve producten en diensten.

Voor meer informatie: http://www.dairproject.eu/

Schrijf u in voor de nieuwsbrief